วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  นายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยและสร้างขวัญกำลังใจ โดยการอำนวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.