เทศบาลเมืองพิชัย  จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ในโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  เทศบาลเมืองพิชัย  ประจำปี  2564  โดยมีนายสองเมือง  วงค์ไชย  นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการกอง  หัวหน้าส่วนราชการ  ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล  ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษากันอย่างพร้อมเพียง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  รวมถึงเพื่อเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  เมื่อวันศุกร์ที่  16  กรกฎาคม  2564

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.