Category: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0แผนการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-04-23
Changed 2021-04-23
Version
Size 2.33 MB
System
Downloads 60
pdf1แผนการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-04-22
Changed 2021-04-22
Version
Size 2.34 MB
System
Downloads 61
zip2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 38.26 MB
System
Downloads 70
pdf3ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 2562-2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 355.03 KB
System
Downloads 74

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.