Category: คู่มืองานกองคลัง
Order Files by:
Date
Downloads: 11
pdf0การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 112.47 KB
System
Downloads 30
pdf1การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.69 KB
System
Downloads 34
pdf2การรับชำระภาษีป้าย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.48 KB
System
Downloads 31
pdf3 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 91.99 KB
System
Downloads 37
pdf4การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 76.6 KB
System
Downloads 31
pdf5การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 76.6 KB
System
Downloads 42
pdf6การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 79.37 KB
System
Downloads 35
pdf7การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 77.44 KB
System
Downloads 37
pdf8การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 76.74 KB
System
Downloads 30
pdf9การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 78.3 KB
System
Downloads 28
pdf10การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 78.44 KB
System
Downloads 40

Copyright © 2021. All Rights Reserved.