Category: คู่มืองานกองสาธารณสุข
Order Files by:
Date
Downloads: 18
pdf0การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.25 KB
System
Downloads 33
pdf1การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.73 KB
System
Downloads 34
pdf2การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.75 KB
System
Downloads 40
pdf3การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 143.32 KB
System
Downloads 38
pdf4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.48 KB
System
Downloads 40
pdf5การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.22 KB
System
Downloads 35
pdf6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 91.86 KB
System
Downloads 40
pdf7การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.77 KB
System
Downloads 49
pdf8การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 86.94 KB
System
Downloads 45
pdf9การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.5 KB
System
Downloads 39
pdf10การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.45 KB
System
Downloads 36
pdf11การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89.45 KB
System
Downloads 39
pdf12การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.66 KB
System
Downloads 35
pdf13การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.34 KB
System
Downloads 29
pdf14การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.44 KB
System
Downloads 32
pdf15การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.37 KB
System
Downloads 35
pdf16การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.79 KB
System
Downloads 42
pdf17การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89 KB
System
Downloads 38

Copyright © 2021. All Rights Reserved.