Category: งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Order Files by:
Date
Downloads: 6
pdf0นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(0 votes)
Information
Created 2021-08-23
Changed
Version
Size 1.02 MB
System
Downloads 22
pdf1รายงานสรุปผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-08-23
Changed 2021-08-23
Version
Size 487.1 KB
System
Downloads 26
pdf2ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การดำเนินการ กิจกรรม ๕ ส.
(0 votes)
Information
Created 2021-08-23
Changed
Version
Size 1.71 MB
System
Downloads 28
pdf3รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed 2021-05-13
Version
Size 215.9 KB
System
Downloads 52
pdf4ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การดำเนินการ กิจกรรม ๕ ส.
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 82
pdf5ประกาศเสริมสร้างและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.7 MB
System
Downloads 84
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.