Category: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0คู่มือประชาชน(สิทธิรับข้อมูล)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.07 MB
System
Downloads 50
pdf1ระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลขข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 238.67 KB
System
Downloads 51
pdf2ระเบียบว่าด้วยกาารักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 404.23 KB
System
Downloads 45
pdf3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 114.72 KB
System
Downloads 46

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.