Category: พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0คู่มือประชาชน(สิทธิรับข้อมูล)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 1.07 MB
System
Downloads 36
pdf1ระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลขข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 238.67 KB
System
Downloads 39
pdf2ระเบียบว่าด้วยกาารักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 404.23 KB
System
Downloads 35
pdf3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 114.72 KB
System
Downloads 36

Copyright © 2021. All Rights Reserved.