Category: ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
Order Files by:
Date
Downloads: 7
pdf0ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน NEW
(0 votes)
Information
Created 2021-11-29
Changed
Version
Size 1.73 MB
System
Downloads 0
pdf1คำสั่งเทศบาลเมืองพิชัย ที่ ๔๑๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง การรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed 2021-06-02
Version
Size 466.42 KB
System
Downloads 43
pdf2คำสั่งเทศบาลเมืองพิชัย ที่ ๕๑๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed 2021-05-13
Version
Size 1.01 MB
System
Downloads 47
pdf3คำสั่งเทศบาลเมืองพิชัย ที่ ๔๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed
Version
Size 441.14 KB
System
Downloads 44
pdf4คำสั่งเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 2.31 MB
System
Downloads 63
pdf5ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 748.66 KB
System
Downloads 73
pdf6ประกาศการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 8.39 MB
System
Downloads 70
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.