Category: คู่มือเอกสารการทะเบียนราษฎร
Order Files by:
Date
Downloads: 60
pdf0การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.79 KB
System
Downloads 52
pdf1การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 81.26 KB
System
Downloads 61
pdf2การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 81.36 KB
System
Downloads 55
pdf3การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.82 KB
System
Downloads 55
pdf4การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.41 KB
System
Downloads 60
pdf5การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.75 KB
System
Downloads 78
pdf6การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 74.09 KB
System
Downloads 55
pdf7การรับแจ้งการย้ายเข้า
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 74.91 KB
System
Downloads 59
pdf8การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 75.62 KB
System
Downloads 54
pdf9การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 76.97 KB
System
Downloads 57
pdf10การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 81.83 KB
System
Downloads 49
pdf11การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.12 KB
System
Downloads 76
pdf12การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.55 KB
System
Downloads 60
pdf13การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.62 KB
System
Downloads 49
pdf14การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.52 KB
System
Downloads 50
pdf15การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.12 KB
System
Downloads 62
pdf16การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.49 KB
System
Downloads 58
pdf17การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.57 KB
System
Downloads 64
pdf18การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.12 KB
System
Downloads 52
pdf19การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.16 KB
System
Downloads 52
pdf20การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.63 KB
System
Downloads 52
pdf21การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.31 KB
System
Downloads 64
pdf22การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 75.68 KB
System
Downloads 73
pdf23การรับแจ้งการย้ายออก
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 115.95 KB
System
Downloads 65
pdf24การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 124.2 KB
System
Downloads 46
pdf25การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.31 KB
System
Downloads 66
pdf26การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.71 KB
System
Downloads 58
pdf27การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.45 KB
System
Downloads 51
pdf28การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.71 KB
System
Downloads 59
pdf29การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.6 KB
System
Downloads 70
pdf30การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 81.22 KB
System
Downloads 46
pdf31การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 80.13 KB
System
Downloads 47
pdf32การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 117.29 KB
System
Downloads 59
pdf33การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.24 KB
System
Downloads 62
pdf34การขอเลขที่บ้าน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.28 KB
System
Downloads 77
pdf35การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.64 KB
System
Downloads 54
pdf36การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.37 KB
System
Downloads 59
pdf37การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 76.27 KB
System
Downloads 55
pdf38การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 76.27 KB
System
Downloads 68
pdf39การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 119.35 KB
System
Downloads 65
pdf40การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 86.55 KB
System
Downloads 75
pdf41การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.75 KB
System
Downloads 56
pdf42การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 81.5 KB
System
Downloads 70
pdf43การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.74 KB
System
Downloads 68
pdf44การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.7 KB
System
Downloads 51
pdf45 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.09 KB
System
Downloads 56
pdf46 การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.75 KB
System
Downloads 63
pdf47การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 94.02 KB
System
Downloads 57
pdf48การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.08 KB
System
Downloads 52
pdf49การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.74 KB
System
Downloads 48
pdf50การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.5 KB
System
Downloads 50
pdf51การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 80.42 KB
System
Downloads 45
pdf52การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.04 KB
System
Downloads 50
pdf53การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.35 KB
System
Downloads 48
pdf54การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.5 KB
System
Downloads 49
pdf55การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.93 KB
System
Downloads 39
pdf56การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.25 KB
System
Downloads 47
pdf57การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 82.54 KB
System
Downloads 43
pdf58การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 80.73 KB
System
Downloads 59
pdf59การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 107.04 KB
System
Downloads 53

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.