Category: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเทศบาล
Order Files by:
Date
Downloads: 14
pdf0รายงานผลการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITAS)
(0 votes)
Information
Created 2021-08-31
Changed
Version
Size 5.43 MB
System
Downloads 43
pdf1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-08-31
Changed
Version
Size 7.4 MB
System
Downloads 73
pdf2รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-05-14
Changed
Version
Size 1.9 MB
System
Downloads 63
pdf3รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed
Version
Size 6.75 MB
System
Downloads 61
pdf4รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-05-13
Changed 2021-05-13
Version
Size 22.39 MB
System
Downloads 43
pdf5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-04-07
Changed
Version
Size 4.54 MB
System
Downloads 60
pdf6รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ITAS) HOT
(0 votes)
Information
Created 2021-03-31
Changed
Version
Size 1.34 MB
System
Downloads 118
pdf7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)
(0 votes)
Information
Created 2021-03-31
Changed
Version
Size 4.98 MB
System
Downloads 73
pdf8รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 26.31 MB
System
Downloads 59
pdf9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน HOT
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed 2021-06-02
Version
Size 5.31 MB
System
Downloads 117
pdf10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 972.91 KB
System
Downloads 57
pdf11ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 5.15 MB
System
Downloads 89
pdf12รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 710.28 KB
System
Downloads 80
pdf13ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและคามโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(0 votes)
Information
Created 2021-01-21
Changed
Version
Size 3.22 MB
System
Downloads 61

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.