Category: แบบสรุปผลการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย
Order Files by:
Date
Downloads: 2
pdf0สรุปผลแบบประเมินการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-04-30
Changed
Version
Size 1.35 MB
System
Downloads 76
pdf1แบบสรุปผลการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัย
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 4.95 MB
System
Downloads 52

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.