Category: ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-04-29
Changed 2021-04-29
Version
Size 4.31 MB
System
Downloads 22
pdf1การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 4.02 MB
System
Downloads 36
pdf2การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2561
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 5.42 MB
System
Downloads 30

Copyright © 2021. All Rights Reserved.