Category: ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-04-29
Changed 2021-04-29
Version
Size 4.31 MB
System
Downloads 59
pdf1การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2562
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 4.02 MB
System
Downloads 68
pdf2การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ปีงบประมาณ 2561
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 5.42 MB
System
Downloads 48

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.