Category: การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
Order Files by:
Date
Downloads: 4
pdf0แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Management) ของเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-05-11
Changed
Version
Size 276.22 KB
System
Downloads 76
pdf1การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองพิชัย บระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 4.14 MB
System
Downloads 87
pdf2คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองพิชัย HOT
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 890.92 KB
System
Downloads 170
pdf3คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
(0 votes)
Information
Created 2021-01-20
Changed
Version
Size 299.37 KB
System
Downloads 63

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.