คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  นำโดยนายสองเมือง  วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย , นายอำนวย  เสนาวรรณ รองนายกเทศมนตรี , นายนิธิ  อุณหเลขจิตร  รองนายกเทศมนตรี  และนายชัยวัฒน์  นันต๊ะกูล  ปลัดเทศบาล  ได้ลงพื้นที่ดูแลการก่อสร้างที่พักอาศัย  ในโครงการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  เพื่อผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาลำปาง  ซ่อมที่อยู่อาศัยให้แก่นายขุนทอง  ศรีชุม  บ้านเลขที่  273  บ้านม่อนเขาแก้ว  หมู่ที่ 3  ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง  ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากคณะกรรมการ  เมื่อวันอังคารที่  18  พฤษภาคม  2564  ที่ผ่านมา

S__144424973.jpgS__144424970.jpgS__144424972.jpgS__144424971.jpgS__144424968.jpgS__144424969.jpgS__144424966.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.