เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายภาสกร แก้วคำดี หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข นางสุชาดา บุญแจ่ม หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2 ร้านได้แก่ ร้านครัวกั๋นเอง และร้าน NAYA FARM รวมไปถึงการประเมินมาตราป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เพื่อให้ร้านอาหารทุกร้านปฏิบัติตามมาตราของทางราชการอย่างเคร่งครัด

QR-Code dieser Seite

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ


   

 

Facebook ของสำนักงาน


Copyright © 2021. All Rights Reserved.