Category: คู่มืองานกองช่าง
Order Files by:
Date
Downloads: 25
pdf0การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 89.55 KB
System
Downloads 52
pdf1การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.51 KB
System
Downloads 54
pdf2การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 93.03 KB
System
Downloads 76
pdf3การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 78.79 KB
System
Downloads 53
pdf4การแจ้งถมดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 79.7 KB
System
Downloads 63
pdf5การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 111.26 KB
System
Downloads 55
pdf6การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 112.91 KB
System
Downloads 50
pdf7การแจ้งขุดดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 83.74 KB
System
Downloads 47
pdf8การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 96.79 KB
System
Downloads 54
pdf9การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 87.34 KB
System
Downloads 51
pdf10การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 86.27 KB
System
Downloads 49
pdf11การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 103.52 KB
System
Downloads 45
pdf12การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.7 KB
System
Downloads 56
pdf13การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.7 KB
System
Downloads 51
pdf14การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.92 KB
System
Downloads 76
pdf15การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 79.31 KB
System
Downloads 76
pdf16การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.52 KB
System
Downloads 55
pdf17การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.77 KB
System
Downloads 51
pdf18การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 88.36 KB
System
Downloads 62
pdf19การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 97.3 KB
System
Downloads 54
pdf20การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 90.83 KB
System
Downloads 52
pdf21การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 91.02 KB
System
Downloads 51
pdf22การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 92.75 KB
System
Downloads 58
pdf23การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 84.74 KB
System
Downloads 63
pdf24การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-19
Changed
Version
Size 85.8 KB
System
Downloads 73

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.