สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย   โทร.  054-382774-5  และ 054-335538 โทรสาร.  054-335538 

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           โทร.     054-382706

ศูนย์บริการสาธารณสุข                                โทร.     054-382767

สำนักงานทะเบียนราษฎร์                             โทร.     054-382766

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.