วิสัยทัศน์

 “ สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน” 

คำขวัญ
“ขจัดความยากจน  ประชาชนอิ่มท้อง  ปกครองโดยธรรม  ค้ำจุนศาสนา   นำประชาผาสุก” 

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

        1. ประกาศรับสมัครนักสิทธิฯ(คลิกที่นี่)

        2. ใบสมัคร - แบบเสนอชื่อนักสิทธิฯ ดีเด่น(คลิกที่นี่)

Copyright © 2021. All Rights Reserved.