Category: ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนกันยายน 2563
Order Files by:
Date
Downloads: 5
pdf0ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนกันยายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 10.27 MB
System
Downloads 53
pdf1ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านพิชัย หมู่ ๑
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 358.97 KB
System
Downloads 47
pdf2ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 351.48 KB
System
Downloads 52
pdf3ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน แอสฟัลท์ติดคดอนกรีต บ้านด่น หมู่ 3
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 518.22 KB
System
Downloads 46
pdf4ประกาศผู้ชนะการเสนอราดา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนแอสฟีลห์ติดดอนกรีต บ้านเด่น หมู่ 13 บริเวณโรงเรียนพิชัยวิทยา ถึงบริเวณศาลเจ้าบ้าน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 447.07 KB
System
Downloads 69

Copyright © 2021. All Rights Reserved.