Category: ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
Order Files by:
Date
Downloads: 6
pdf0ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-29
Changed 2021-01-29
Version
Size 4.33 MB
System
Downloads 49
pdf1ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 2.02 MB
System
Downloads 55
pdf2ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่ออระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล ทับหลังท่อ บ้านทำเดื่อ หมู่ 12
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 396.13 KB
System
Downloads 50
pdf3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ 15
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 852.27 KB
System
Downloads 80
pdf4ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 1.56 MB
System
Downloads 55
pdf5ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านต้นมื่น หมู่ 14
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 350.49 KB
System
Downloads 60

Copyright © 2021. All Rights Reserved.