Category: ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม 2563
Order Files by:
Date
Downloads: 6
unknown0ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-29
Changed
Version
Size 2.93 MB
System
Downloads 45
pdf1ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 490.45 KB
System
Downloads 59
pdf2ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟ้ลท์ติดคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 506.71 KB
System
Downloads 44
pdf3ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต และท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. บ้านสมัคคี หมู่ 2
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 384.49 KB
System
Downloads 43
pdf4ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนธันวาคม 2563
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 3.35 MB
System
Downloads 60
pdf5ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล, และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 1
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 507.8 KB
System
Downloads 52

Copyright © 2021. All Rights Reserved.