Category: ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2564
Order Files by:
Date
Downloads: 3
pdf0ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-03-22
Changed
Version
Size 964.43 KB
System
Downloads 42
pdf1ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-29
Changed
Version
Size 5.34 MB
System
Downloads 64
pdf2ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านม่อนเขา แก้ว หมู่ 3
(0 votes)
Information
Created 2021-01-18
Changed
Version
Size 355.51 KB
System
Downloads 47

Copyright © 2021. All Rights Reserved.